Snow in Tucson 1/21/07

_DAE1711 _DAE1714 _DAE1718
_DAE1719 _DAE1721 _DAE1726
_DAE1728 _DAE1723 _DAE1724
_DAE1725 _DAE1731 _DAE1732
_DAE1736 _DAE1740 _DAE1744
_DAE1745 _DAE1747 _DAE1748
_DAE1752 _DAE1755.JPG _DAE1762.JPG
_DAE1780.JPG _DAE1790.JPG _DAE1814.JPG
_DAE1836.JPG _DAE1852.JPG _DAE1853.JPG
_DAE1855.JPG _DAE1859.JPG _DAE1864.JPG
_DAE1877.JPG _DAE1878.JPG _DAE1884.JPG
_DAE1891.JPG _DAE1893.JPG _DAE1901.JPG
_DAE1902.JPG _DAE1906.JPG _DAE1907.JPG